Installatie & Sanitair

Legionellapreventie

Een veilige douche is van levensbelang

Als u onder de douche staat, wilt u niet nadenken of dat wel veilig is. Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij het risico op legionellabesmetting kan optreden. Dit wilt u ten koste van alles voorkomen.

Legionella is normaal gesproken niet gevaarlijk in ons klimaat. Maar onder bepaalde omstandigheden – in stilstaand water van 25 tot 55 graden Celsius – kan de bacterie sterk in aantal toenemen. Legionella-preventie en -beheersing in drinkwaterinstallaties kan op verschillende manieren worden ingevuld. P.H. Frauenfelder beschikt over vakspecialisten die u kunnen helpen met het opstellen van een beheersplan of het nemen van maatregelen ter voorkoming van een legionellabesmetting.

In bepaalde situaties is een aanpassing van uw waterleidingsysteem vereist om legionellabesmetting te voorkomen. De wettelijke eisen voor legionellapreventie zijn opgenomen in het drinkwaterbesluit en de Arbowet. Controle op de uitvoering vindt plaats door de waterleidingbedrijven (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de Arbo-inspectie.

Meer informatie? Bel 010 - 850 12 00.


Installatie & Sanitair - Rotterdam e.o.